SSM & MACHINERY

โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทเอส เอส เอ็มฯ สร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า 10,000 sqm². เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มศักยภาพการผลิตเครื่องผสมคอนกรีตได้มากขึ้น รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มาตรการกีดกันการค้าทางด้านภาษีจะถูกทลายลง ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไนจะเชื่อมโยงกันเสมือนเป็นหนึ่งประเทศใหญ่ที่มีประชากรเกือบ 600 ล้านคน ตลาดภูมิภาคขนาดใหญ่นี้มีโอกาสรอเปิดประตูต้อนรับอยู่ข้างหน้า

SSM Factory